Zapytanie ofertowe Arena Gliwice 2021

Arena Operator Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do składania ofert na„Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej oraz terenów zewnętrznych przynależnych do obiektu przy ul. Akademickiej 50 w Gliwicach o łącznej powierzchni obiektu 69 272,0 m.kw. oraz teren zew. o łącznej powierzchni 11 ha na okres 1.01.2021r.– 31.12.2021 r.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych. Wszystkie kwoty podane w ofercie powinny być kwotami netto.

 1. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Zamawiający ustala, że, będzie kierował się następującymi kryteriami:

 • Cena
 • Zdolności operacyjne do prowadzenia usługi
 • Doświadczenie
 1. Sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie:

 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać na adres e-mailowy Zamawiającego do dnia 18.12.2020 r. do godz. 1200 (decyduje data wpłynięcia oferty). Dla zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 1. Oferta powinna zawierać dodatkowo:
 • Ofertę podstawowego sprzątanie dziennego obiektu
 • Ofertę współpracy podczas trwania pandemii Covid-19

Jeden oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w przeciwnym wypadku będzie wykluczony z postępowania.

Zamawiający dopuszcza pisemną negocjację z dwoma najlepszymi oferentami.

Załączniki:

 1. Specyfikacja techniczna obiektu
 2. Funkcjonowanie dziennego serwisu sprzątającego oraz eventowego
 3. Szczegółowy zakres prac i harmonogram wykonywania prac
 4. Wytyczne do umowy na rok 2021

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Załączniki do oferty.